top of page

Stichting WO2 Sporen is tegen de verkoop van het Rijksmonument "Commandobunker Seyss-Inquart". De "Zienswijze" was de eerste stap om de verkoop   (een historische fout) op de politieke agenda te zetten. 

Op 11 september 2018 was de minister van OCW in de Tweede Kamer voor een plenair debat over bescherming en behoud van erfgoed. Meerdere partijen hebben het thema aangehaald. Op 13 september 2018 is de motie (met een directe verwijzing naar de bunker van Seyss-Inquart) van het kamerlid Beckerman (SP) met 130 stemmen (iedereen behalve de PVV) aangenomen. 

De Kamerleden Bergkamp (D66), Laan-Geselschap (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Beckerman (SP) en Bisschop (SGP) tijdens het debat

Debat Tweede Kamer 11 september 2018

Op 15 juni 2018 heeft stichting WO2 Sporen  een "Zienswijze" overhandigd aan leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, leden van het Kabinet Rutte 3, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorzitter van de Raad voor Cultuur en de commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland

Vragen van het Tweede Kamerlid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Wie koopt bunker van nazi-topman Seyss-Inquart?’ van EenVandaag (9-6-2018)

Vragen van de Tweede Kamerleden Aarsten en Middendorp  (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de "gezamenlijke oproep aan het Kabinet Stop de verkoop van de Seyss Inquart bunker" (26-3-2019)

Vragen van de Tweede Kamerleden Geluk-Poortvliet en Van Dam (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht "Bunker van nazikopstuk uit foute handen houden" (28-3-2019)

 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt met de kamerbrief "visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog" (15-10-2019)

 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft de opdracht aan de Rijksbouwmeester voor het schrijven van een Leidraad "Afstoot Monumenten" 

(ook 15-10-2019 - Wob-verzoek 16-11-2020 159 doc. RCE WOB20200908)

In de Opdracht, geschreven door OCW  i.s.m. RCE en RVB, staat het volgende:

De recente verwikkelingen rond de bunker van Seyss-Inquart komen bijvoorbeeld voort uit de vrees dat de functie niet zal stroken met het verleden van deze plek. Het voorbeeld waar steeds op wordt teruggevallen is de Escape Room Anne Frank in een bunker in Valkenswaard (die overigens niet door het RVB is vervreemd). Dergelijk gebruik is omstreden. Het verduidelijken van het afstootproces aan de hand van een leidraad kan mogelijke ongerustheid wegnemen. Uiteraard vormt dit geen absolute garantie voor de wijze van gebruik op langere termijn. De kans op onwenselijk gebruik van de monumenten kunnen we wel verkleinen.

Rijksbouwmeester beschrijft met deze leidraad en het stappenplan het proces en de werkafspraken voor afstoot van rijksmonumenten uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. (28-4-2020)

In deze Leidraad staat o.a. het volgende vermeld:

De intentie van het beleid is om te zorgen dat de monumenten met een erfgoedfunctie een geschikte nieuwe eigenaar vinden. Wet- en regelgeving maakt het niet mogelijk om aanvullende eisen te stellen aan een mogelijke nieuwe eigenaar.

Betrokken ambtenaren schrijven het als volgt (citaat):

"Ook de tekst ben ik het helaas niet mee eens. Mensen worden op het verkeerde been gezet. RCE heeft de behoefte …..  Brrrr"

(Wob-verzoek 16-11-2020 108 doc. RCE WOB20200908)

EN

"Voor de bunker is dit dus de categorie blij maken met een dooie mus…"

(Wob-verzoek 16-11-2020 118 doc. RCE WOB20200908)

Vragen van de Tweede Kamerleden Beckerman en Kwint (beiden SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'De beladen bunker van Seyss-Inquart kwijnt weg' (14-10-2020, Dagblad Trouw 10 oktober 2020)

Op 23 november 2020 was er een Wetgevingsoverleg van de Tweede Kamercommissie Cultuur

Motie van de Tweede Kamerleden Beckerman en Kwint (beiden SP) verzoekt de regering pas op de plaats te maken bij de verkoop van de Commandobunker van Seyss-Inquart, 23 november 2020

Op 3 december 2020 stuurt Erfgoedvereniging Heemschut ook nog een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

Op 8 december 2020 is de motieverworpen met 77 tegen en 73 voor.

bottom of page